پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

ارزیابی وضعیت بالینی و تاثیر آن بر جراحی چاقی؟

وضعیت پزشکی من چه تاثیری روی تصمیم من برای جراحی چاقی دارد و چگونه مشکلات پزشکی من میتواند باعث ایجاد خطر شود؟

مشکلات پزشکی، مثل ناراحتی های جدی قلبی و ریوی میتواند خطر هر نوع جراحی را افزایش دهد . از سوی دیگر بسیاری از مشکلات جدی پزشکی بعد از یک عمل جراحی چاقی موفق میتواند اصلاح و یا رفع شود .