پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
پلیسه معده

ریسک عمل مجدد در پلیسه معده چقدر است؟

از آنجا که در این عمل از هیچگونه جسم خارجی استفاده نشده است و هیچ آناستوموز ویا برشی به روی معده ایجاد نشده است لذا ریسک بروز هر گونه اتفاقی که نیاز به عمل اورژانس را بطلبد در این روش به حداقل می رسد.