پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

آیا میشود برای عمل از دفترچه درمانی شخص دیگری استفاده کرد؟

سلام
امکان استفاده از بیمه شخص دیگری نیست.