پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
بای پس معده

چه زمانی پس از عمل بای پس معده میتوان به خانه رفت؟

زمانی می‌توانید به خانه بروید که:

بتوانید غذای مایع یا پوره‌شده را بدون بالا آوردن بخورید؛
بتوانید بدون درد زیادی حرکت کنید؛
نیازی به دریافت داروهای مسکن از طریق لوله نداشته باشید؛
مطمئن باشید که می‌توانید از دستورالعمل داده‌شده برای مراقبت از خودتان پیروی کنید.